Các nội dung chính của tài liệu:

+ Phần 1: Các công thức cơ bản
+ Phần 2: Các công thức liên hệ
+ Phần 3: 5 Dạng phương trình lượng giác cơ bản
+ Phần 4: Một vài thủ thuật
+ Phần 5: Đề thi Đại học 2002 → 2012
+ Phần 6: 100 Đề thi thử trên toàn quốc

XEM TRỰC TUYẾN