Phương pháp chung để giải quyết bài toán hình học giải tích phẳng gồm các bước sau:

1. Vẽ hình, xác định các yếu tố đã biết lên hình

2. Khám phá các tính chất khác của hình (nếu cần). Chú ý tìm các đường vuông góc, song song, đồng quy; các đoạn bằng nhau, góc bằng nhau; các góc đặc biệt; quan hệ thuộc giữa điểm và đường thẳng, đường tròn ....

3. Xác định các điểm, đường thẳng (theo các kĩ thuật đã học) để thực hiện yêu cầu bài toán.

XEM TRỰC TUYẾN