Tài liệu vận dụng các tính chất hình học phẳng vào bài toán tọa độ Oxy của tác giả Võ Quang Mẫn (Tập 1 - phiên bản 2016)

Các nội dung có trong tài liệu:

1. TÍNH CHẤT KINH ĐIỂN CẦN NẮM VỮNG
2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN YẾU TỐ BA ĐỈNH CƠ BẢN
2.1. Bài toán AHO 
2.2. Bài toán AHG
2.3. Bài toán AHM
2.4. Bài toán AGO
2.5. Bài toán AIO 
2.6. Bài toán HMD
3. GIẢI ĐỀ THI THỬ THÔNG QUA PHÁT HIỆN TÍNH CHẤT
4 BÀI TẬP RÈN LUYỆN
4.1. Bài tập rèn luyện cơ bản bổ sung 
4.2. Các bài hình oxy trong đề thi thử 2015

Lưu ý: Đây là tài liệu có bản quyền nên Admin đã chặn tải xuống, vui lòng không trục lợi trên tài liệu này.

XEM TRỰC TUYẾN