Bài viết gồm 5 chuyên đề: Chuyên đề 1 là các phương trình không dùng Casio. Chuyên đề 2 và 3 là các thí dụ dùng máy tính Casio có hướng dẫn sơ lược, chuyên đề 4 và 5 là lí thuyết hướng dẫn chi tiết cách dùng máy tính Casio tìm biểu thức liên hợp hoặc tìm nhân tử cần xuất hiện trong phương trình của chuyên đề 2 và 3. 

XEM TRỰC TUYẾN