Luận văn gồm phần mở đầu, ba chương, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo.

+ Chương 1 trình bày hệ thống các phương pháp giải cơ bản lớp các phương trình vô tỷ.
+ Chương 2 trình bày phương pháp giải và biện luận phương trình vô tỷ có chứa tham số.
+ Chương 3 trình bày một số cách xây dựng phương trình vô tỷ mới.

XEM TRỰC TUYẾN