Tài liệu Áp dụng kỹ thuật hệ số bất định giải bất đẳng thức (viết tắt là U.C.T) của 2 tác giả Nguyễn Thúc Vũ Hoàng và Võ Quốc Bá Cẩn gồm 33 trang với các nội dung chính sau: 

+ Phần 1. Bài toán mở đầu.
+ Phần 2. Khởi đầu cùng một số bài toán cơ bản.
+ Phần 3. Kĩ thuật chuẩn hóa và U.C.T
+ Phần 4. U.C.T và kỹ thuật phân tách các trường hợp
+ Phần 5. Kết hợp bất đẳng thức Vornicu Schur với U.C.T
+ Phần 6. Một dạng biểu diễn thú vị
+ Phần 7. Giải quyết một số bài toán mà điều kiện liên quan mật thiết đến nhau
+ Phần 8. U.C.T mở rộng
+ Phần 9. Lời kết
+ Phần 10. Bài tập áp dụng

XEM TRỰC TUYẾN