Tài liệu Các phép biến hình trong mặt phẳng của thầy Nguyễn Hữu Biển gồm 55 trang bao gồm tóm tắt lý thuyết, công thức cần nắm, các ví dụ mẫu và bài tập rèn luyện đầy đủ các dạng của các phép dời hình và phép đồng dạng trong chương trình Toán 11.

Xem thêm: 

XEM TRỰC TUYẾN