Tài liệu Chuyên đề bất đẳng thức xoay vòng của sinh viên Nguyễn Văn Cương là khóa luận tốt nghiệp toán sơ cấp được hoàn thành dưới sự sướng dẫn của TS Nguyễn Vũ Lương gồm 66 trang. 
Luận văn này gồm có 2 chương:

+ Chương 1: Bất đẳng thức xoay vòng (Trình bày những kết quả đã có về các bài bất đẳng thức phân thức).
+ Chương 2: Một dạng bất đẳng thức xoay vòng (Xây dựng bất đẳng thức với các trường hợp đơn giản, tổng quát bài toán).

Các nội dung có trong tài liệu: 

Bất đẳng thức xoay vòng

XEM TRỰC TUYẾN