Tài liệu phương pháp xác định công thức tổng quát của dãy số của tác giả Nguyễn Tất Thu gồm 46 trang. Tài liệu gồm 3 nội dung chính:

+ Sử dụng cấp số cộng - cấp số nhân để xây dựng cách tìm công thức tổng quát của một số dạng dãy số có công thức truy hồi đặc biệt.
+ Sử dụng phép thế lượng giác để xác định công thức tổng quát của dãy số.
+ Ứng dụng bài toán tìm công thức tổng quát của dãy số vào giải một số bài toán về dãy số - tổ hợp.
XEM TRỰC TUYẾN