Tài liệu Tư duy dồn biến trong bất đẳng thức của 2 thầy Đoàn Trí Dũng và Hà Hữu Hải gồm 18 trang với 13 bài toán bất đẳng thức được xử lý bằng phương pháp dồn biến. Tài liệu này được sử dụng trong khóa học 24h học toán - chiến thắng 3 câu phân loại.

Xem thêm:
Phương pháp dồn biến chứng minh bất đẳng thức - Phan Thành Việt
Kĩ thuật sử dụng bất đẳng thức Cô-si - Nguyễn Cao Cường

XEM TRỰC TUYẾN