Tài liệu một số bài toán về quy tắc đếm của thầy giáo Nguyễn Tiến Chinh gồm 22 trang với các bài toán điển hình, có lời giải chi tiết.

Xem thêm:
+ Bài tập Quy tắc đếm và Nhị thức Newton - Trần Sĩ Tùng
+ Chọn lọc bài toán xác suất trong các đề thi thử 2016 - Ngô Quang Nghiệp - Trần Văn Tài

XEM TRỰC TUYẾN