Tài liệu Phương pháp nâng lũy thừa trong bài toán phương trình hàm số Logarit của tác giả Nguyễn Đình Hoàn gồm 25 trang. Tài liệu gồm 5 ví dụ và 12 bài toán áp dụng có lời giải chi tiết.

Xem thêm: 
+ 11 tập Kính Lúp Table giải toán bằng máy tính Casio - Đoàn Trí Dũng
+ Chuyên đề phương trình mũ và logarit - Nguyễn Thành Long

XEM TRỰC TUYẾN