Cuốn sách Bài tập nâng cao tự luận và trắc nghiệm Lượng giác 11 của 2 tác giả Lê Hồng Đức và Lê Bích Ngọc gồm 256 trang.

Xem thêm: 
XEM TRỰC TUYẾN