Tài liệu Các dạng bài tập trắc nghiệm về hàm số và các bài toán liên quan của thầy giáo Trần Duy Thúc gồm 44 trang, được chia thành 7 phần:

+ Phần 1. Các bài toán liên quan đến tính tăng đến tính tăng giảm của hàm số.
+ Phần 2. Các bài toán liên quan đến cực trị của hàm số.
+ Phần 3. Các bài toán về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
+ Phần 4. Các bài toán về tiếp tuyến với đồ thị của hàm số.
+ Phần 5. Các bài toán sự tương giao.
+ Phần 6. Một số bài toán khác.
+ Phần 7. Bài tập tổng hợp.
+ Phần 8. Hướng dẫn và đáp số.

Xem thêm:
+ Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan - Nguyễn Thanh Tùng
+ 359 bài toán khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan - Trần Quốc Nghĩa


XEM TRỰC TUYẾN