Cuốn sách Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 của tác giả Lê Hồng Đức gồm 172 trang.

Xem thêm: 
+ Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Hình học 11 - Lê Hồng Đức
+ Cơ sở lý thuyết và 500 câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 - Thành Dũng, Thục Oanh

XEM TRỰC TUYẾN