Tuyển tập 50 bài toán trắc nghiệm chuyên đề tích phân cơ bản và thường gặp trong đề thi trắc nghiệm do thầy Phạm Ngọc Tính biên soạn. Tài liệu gồm 16 trang có đáp án.

Xem thêm:
600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề tích phân và ứng dụng - Nhóm Toán
450 bài tập trắc nghiệm và tự luận Tích phân - Thanh Vân, Minh Quang

XEM TRỰC TUYẾN