Tài liệu gồm 35 trang với phần tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm.

Xem thêm:
Bài tập trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ và logarit - Lê Văn Đoàn
+50 câu trắc nghiệm về hàm số mũ và logarit - Trần Thanh Minh

XEM TRỰC TUYẾN