Tài liệu gồm 11 trang với 147 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hàm số và các bài toán liên quan, có đáp án.

Xem thêm:
+ 200 bài trắc nghiệm cực trị của hàm số - Lê Văn Đoàn
Chuyên đề trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số - Nguyễn Bảo Vương

XEM TRỰC TUYẾN