Tài liệu gồm 28 trang được chia thành 5 chủ đề:

+ Chủ đề 1: Tính đơn điệu
+ Chủ đề 2: Cực trị hàm số
+ Chủ đề 3: GTLN và GTNN
+ Chủ đề 4: Đường tiệm cận
+ Chủ đề 5: KSHS và vẽ đồ thị

Tất cả các câu hỏi đều có đáp án.

Xem thêm:
Rèn luyện kỹ năng giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Cao Văn Tuấn
Các dạng bài tập trắc nghiệm về hàm số và các bài toán liên quan - Trần Duy Thúc

XEM TRỰC TUYẾN