Tài liệu gồm 12 trang với 100 câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc về chủ đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit. 

Xem thêm:
Bài tập trắc nghiệm hàm mũ và logarit - Trần Duy Thúc
Chuyên đề trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ và logarit

XEM TRỰC TUYẾN