Tài liệu gồm 54 trang với các bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề khối đa diện và mặt cầu - mặt nón - mặt trụ.

Xem thêm: 
Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích, mặt cầu, mặt nón, mặt trụ - Nhóm Toán
75 câu trắc nghiệm khối đa diện - THPT Bình Phục Nhứt, Tiền Giang

XEM TRỰC TUYẾN