Đề cương ôn tập HKI Toán 11 gồm 21 trang với 177 bài toán trắc nghiệm được phân loại thành các phần:

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC, PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
TỔ HỢP, XÁC SUẤT
+ PHÉP BIẾN HÌNH
+ QUAN HỆ SONG SONG 

XEM TRỰC TUYẾN